5718 sayılı MÖHUK Madde 24(4) Hükmü uyarınca Milletlerarası Borç Sözleşmelerinde Hukuk Seçimi Yapılmayan Hallerde Sözleşmenin Tabi Olacağı Hukukun Tayini

Abdülkadir Güzeloğlu & Tarık Kurban   A.     Genel Olarak   5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un Madde 24(4) hükmü, yabancılık unsuru içeren sözleşmelerde uygulanacak hukukun, sözleşme ile taraflarca belirlenmemiş olması halinde hakimin hangi hukuku uygulayacağını düzenlemektedir. Buna göre milletlerarası borç akitleri için taraflara sunulmuş olan istedikleri hukuku seçme imkanının kullanılmamış olması halinde, borç ilişkisinin… Continue reading 5718 sayılı MÖHUK Madde 24(4) Hükmü uyarınca Milletlerarası Borç Sözleşmelerinde Hukuk Seçimi Yapılmayan Hallerde Sözleşmenin Tabi Olacağı Hukukun Tayini

Advertisements

CISG Uyarınca İcabın Hükmü ve Geçerliliği

Fatma Esra Güzeloğlu, Abdülkadir Güzeloğlu Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (“CISG”) Madde 14 anlamında geçerli bir önerinin varlığı halinde, Madde 15(1) uyarınca bu önerinin ne zaman hüküm doğuracağı şu şekilde düzenlenmiştir: “İcap muhataba vardığı anda hükümlerini doğurur.” Maddeden açıkça anlaşıldığı gibi icap, muhataba vardığı anda hüküm doğuracaktır. Yani bir icabın hüküm doğurabilmesi… Continue reading CISG Uyarınca İcabın Hükmü ve Geçerliliği

Analık İzni ve Analık Halinde Ödenecek Ücretler

Abdülkadir Güzeloğlu, Fatma Esra Güzeloğlu   A) Giriş: 8 Kasım 2016 tarihli 29882 Sayılı Resmi Gazetede Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır. Yönetmelik kapsamında doğum veya evlat edinme sonrası işçinin analık iznine ilişkin bir takım düzenlemeler getirilmiştir.   B) Analık İzni Nedir? Analık; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası… Continue reading Analık İzni ve Analık Halinde Ödenecek Ücretler

CISG’nin Tarihsel Gelişimi ve Türk Hukukunda Kabulü

Fatma Esra Güzeloğlu, Abdülkadir Güzeloğlu 19 Aralık 2017 Yirminci yüzyılın başlarında uluslararası ticaretteki gelişmeler sonucunda Milletler Cemiyeti’ne bağlı olarak özel hukukun yeknesaklaştırılması amacıyla çalışmalar yürütmek üzere UNIDROIT adlı kurum kurulmuştur. 1926 yılında kurulan bu kurum, uluslararası mal satımına ilişkin hukukun yeknesaklaştırılması adına çalışmalarda bulunmuşsa da bu çalışmalar 2. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte sekteye uğramıştır. Savaş sonrası… Continue reading CISG’nin Tarihsel Gelişimi ve Türk Hukukunda Kabulü