Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Ticari İşletmelerin Devredilmesi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ("TTK") 11.maddesinin 3.fıkrası devir sözleşmesiyle ticari işletmeyi bir bütün halinde konu alan diğer sözleşmelerin yazılı olarak yapılacağını belirtmekte ve bunun ticaret siciline tescil ve ilan edileceğini düzenlemektedir. TTK ilgili maddesi uyarınca ticari bir işletmenin devri üç farklı aşamayı ihtiva etmektedir: » Devir sözleşmesinin yapılması » Ticaret siciline tescilin gerçekleştirilmesi »… Continue reading Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Ticari İşletmelerin Devredilmesi

Advertisements

Anonim Şirket Genel Kurullarının Elektronik Ortamda Yapılması

Anonim şirketlerde genel kurul, pay sahiplerinin usulüne uygun çağrı üzerine belirli bir gündemi görüşüp karara bağladıkları, şirket faaliyetleri hakkında bilgi aldıkları ve ortaklık sıfatı sayesinde sahip olunan diğer birtakım haklarını kullandıkları kuruldur. Genel kurul, ortaklığın ana karar ve irade organıdır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 1527.maddesi hükmü uyarınca anonim şirketlerde genel kurullara elektronik ortamda… Continue reading Anonim Şirket Genel Kurullarının Elektronik Ortamda Yapılması

Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Anonim Şirketlerde Hukuki Sorumluluk Halleri

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, anonim şirketlerde hukuki sorumluluk hallerini dört başlık altında incelemektedir. Kanun bu başlıkları, I. Belgelerin Kanuna Aykırı Olması, II. Sermaye hakkında yanlış beyanlar ve ödeme yetersizliğinin bilinmesi, III. Değer biçilmesinde yolsuzluk ve IV. Halktan para toplamak şeklinde saymaktadır. A. Belgelerin Doğru Olmaması 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 549.maddesi birtakım belgelerin… Continue reading Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Anonim Şirketlerde Hukuki Sorumluluk Halleri

CISG Uyarınca İcabın Hükmü ve Geçerliliği

Fatma Esra Güzeloğlu, Abdülkadir Güzeloğlu Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (“CISG”) Madde 14 anlamında geçerli bir önerinin varlığı halinde, Madde 15(1) uyarınca bu önerinin ne zaman hüküm doğuracağı şu şekilde düzenlenmiştir: “İcap muhataba vardığı anda hükümlerini doğurur.” Maddeden açıkça anlaşıldığı gibi icap, muhataba vardığı anda hüküm doğuracaktır. Yani bir icabın hüküm doğurabilmesi… Continue reading CISG Uyarınca İcabın Hükmü ve Geçerliliği