Limited Şirket Ortaklarının Sahip Olduğu Haklar

Limited şirketler hukukunda ortakların hakları niteliği itibari ile malvarlığı hakları ve katılma hakları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Malvarlığı hakları, ortakların sahip oldukları pay neticesinde şirketin malvarlığı üzerinde sahip olunan hakkı ifade etmekte iken katılma hakları ortakların sahip oldukları pay dolayısıyla haiz oldukları ve şirketin yönetim ve işleyişinde söz hakkı sahibi olmalarını sağlayan hakları ifade etmektedir.… Continue reading Limited Şirket Ortaklarının Sahip Olduğu Haklar

Advertisements

Limited Şirketlerde Sermaye Paylarının Devri

Esas sermaye payının geçişi devir, miras, eşler arasındaki mal rejimi ile ve icra yolları ile gerçekleşebilmektedir. Esas sermaye payının devrinin geçerliliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca sözleşme ile yapılmış olması şartına bağlanmaktadır. Pay Devir Sözleşmesi Limited şirketlerde payların devredilmesi sözleşmesi ve devir borcunu doğuran işlemlerin geçerliliği TTK'nın 595.maddesi ile yazılı olarak yapılması ve… Continue reading Limited Şirketlerde Sermaye Paylarının Devri

Anonim Şirketlerde İmtiyaz Türleri

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TCK") 478.maddesi imtiyazı kâr payı, tasfiye payı, rüçhan ve oy kullanma gibi haklarda, paya tanınan üstün bir hak veya kanunda öngörülmemiş yeni bir pay sahipliği hakkı olarak tanımlamaktadır. 1. Kar Payında İmtiyaz Şirkette belirli payların diğer paylara oranla daha fazla kâr payı alabilmesi imtiyazı, esas sözleşmede buna ilişkin maddenin varlığına… Continue reading Anonim Şirketlerde İmtiyaz Türleri

Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Limited Şirketlerde Sorumluluk

Abdülkadir Güzeloğlu & Tarık Kurban 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 573.maddesi limited şirketin tanımını yapmaktadır. Bu tanıma göre limited şirketlerde ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülmüş olması kaydıyla ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlü tutulmaktadırlar. Sınırlı Sorumluluk İlkesi Limited şirket, borçlarından dolayı sadece şirket… Continue reading Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Limited Şirketlerde Sorumluluk

Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti ve Şartları

Abdülkadir Güzeloğlu & Tarık Kurban Dikey anlaşmalar, aynı mal veya hizmet piyasasında bulunmakla birlikte üretim veya dağıtım zincirinin farklı seviyelerinde faaliyet gösteren teşebbüsler arasında bir mal ve hizmetin alımı, satımı veya yeniden satımı amacıyla yapılan anlaşmalara verilen isimdir. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ("RKHK") 4.maddesi uyarınca belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak… Continue reading Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti ve Şartları

Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Acentenin Yükümlülüklerine Kısa Bir Bakış

Abdülkadir Güzeloğlu & Tarık Kurban Acente, bir başkası adına ancak ondan bağımsız bir biçimde iş yapmayı meslek edinmiş kişilere denir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 102.maddesi acenteyi şöyle tanımlamaktadır: "Ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru veya işletmenin çalışanı gibi işletmeye bağlı bir hukuki konuma sahip olmaksızın, bir sözleşmeye dayanarak, belirli bir yer veya bölge içinde sürekli… Continue reading Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Acentenin Yükümlülüklerine Kısa Bir Bakış