Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkı

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) anonim şirketler için öngördüğü rüçhan hakkı ile paydaşlara sermaye artırımına paylarının oranında katılma hakkı vermek suretiyle ortaklıktaki sermaye oranlarının korunmasını sağlamayı hedeflemektedir. Esas Sermaye Sisteminde Rüçhan Hakkının Sınırlandırılması TTK’nın 461’inci maddesi uyarınca rüçhan hakkı ancak haklı sebeplerin varlığı halinde ve en az esas sermayenin yüzde altmışının olumlu oyu ile… Continue reading Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkı

Advertisements

Uluslararası Çocuk Kaçırmaları: Çocuğun İadesi Prosedürü

Uluslararası aile hukukunda çocuğun bulunduğu ülkeden kaçırılması veya ziyaret amacıyla geçici bir süre gelmiş olmasına rağmen geri dönmesini engellenmek suretiyle alıkonulması olayları farklı milliyetlere tabi evliliklerin artması ile sıkça karşılaşılır hale gelmiştir. 25 Ekim 1980 tarihli Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Veçhelerine Dair Sözleşme (Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction) (“Sözleşme”), uluslararası aile hukukunun… Continue reading Uluslararası Çocuk Kaçırmaları: Çocuğun İadesi Prosedürü

Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği Çerçevesinde Veri Sorumlusunun Veri Koruma Etki Değerlendirmesi ve Veri Koruma Görevlisi Atama Yükümlülüğü

14 Nisan 2016 yılında Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen ve 2 yıllık bir geçiş ve uyum sürecinin tamamlanmasını müteakip 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girmesi kararlaştırılan Genel Veri Koruma Yönetmeliği (General Data Protection Regulation 2016/679) (“GDPR”) Avrupa Birliği (‘’AB’’) kapsamında bireylerin verilerinin korunması ve gizliliği konularını düzenlemektedir. Selefi olan 1995 tarihli Avrupa Birliği Veri Koruma… Continue reading Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği Çerçevesinde Veri Sorumlusunun Veri Koruma Etki Değerlendirmesi ve Veri Koruma Görevlisi Atama Yükümlülüğü

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

11 Mayıs 2018 Tarihli ve 30418 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren Yönetmelik aşağıda incelenen maddeleri vasıtasıyla kimi önemli değişiklikler gerçekleştirmekte ve 4562 sayılı Kanunun etkin, verimli ve sürdürülebilir biçimde sonuç vermesini Türk Organize Sanayi Bölgesi uygulamasının yerel ve uluslararası paydaşlarının ihtiyaçları göz önüne alarak güvence altına almaktadır. Genel itibariyle Yönetmelik, Organize… Continue reading Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 7’nci maddesi KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından bu çerçevede hazırlanmış… Continue reading Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

FIFA Oyuncuların Statüsü ve Transferlerine İlişkin Düzenlemeler Nezdinde Gerçekleştirilen Son Değişiklikler

Taraflar arasında var olan ekonomik güç dengesizliğinin neden olduğu adil olmayan sözleşme ve uygulamalarla, zayıf tarafı teşkil eden sporcuların haklarının kulüpler tarafından ihlal edilmesinin engellenmesi ancak hukuk düzeni tarafından korunmaları ile mümkün olabilmektedir. Dünya Profesyonel Futbolcular Birliği (‘‘FIFPro’’) tarafından yapılan Avrupa, Amerika ve Afrika’da faaliyet gösteren kulüplerde çalışmakta olan 14.000 oyuncunun dahil olduğu ve 2016… Continue reading FIFA Oyuncuların Statüsü ve Transferlerine İlişkin Düzenlemeler Nezdinde Gerçekleştirilen Son Değişiklikler

Kişisel Verilerin Korunmasında Sonraki Adım: AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (General Data Protection Regulation 2016/679) (“GDPR”) (“Yönetmelik”) Avrupa Birliği (‘’AB’’) kapsamında bireylerin verilerinin korunması ve gizliliği konularını düzenleyen ve selefi olan 1995 tarihli Avrupa Birliği Veri Koruma Direktifi’nin (“Directive 95/46/EC”) yerini alacak olan yönetmeliktir. Yönetmelik 14 Nisan 2016 yılında Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilmiştir. Yönetmeliğin 2 yıllık bir geçiş ve uyum… Continue reading Kişisel Verilerin Korunmasında Sonraki Adım: AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği

Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Şirket Birleşmeleri ve Devralma İşlemleri

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) uyarınca şirketlerin birleşmesi, şirketlerin malvarlıklarının, en az bir şirketin sona ermesi sonucunu doğuracak şekilde bir bütün haline gelmesidir. TTK düzenlemelerine göre bir şirketin diğerini devralması veya teknik terimle “devralma şeklinde birleşme” yahut birden fazla şirketin yeni bir şirket içinde bir araya gelmeleri veya teknik terimle “yeni kuruluş şeklinde birleşme”… Continue reading Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Şirket Birleşmeleri ve Devralma İşlemleri

Uluslararası Taşıma Sözleşmelerinde INCOTERMS Kuralları

Milletlerarası Ticaret Odası (“MTO”) (International Chamber of Commerce) (“ICC”) uluslararası ticaretin yeknesaklaştırılması amacı ile taraflar arasında ortaya çıkabilecek kavram kargaşası temelli uyuşmazlıkların önüne geçmeyi amaçlamaktadır. INCOTERMS kurallarının ortaya çıkmasının temel amacı da bu çerçevede uluslararası ticarette sıkça kullanılan terimlerin standart bir düzene kavuşturulmasıdır. Bu kapsamda INCOTERMS kuralları uluslararası ticaretlerde sıkça kullanılır hale gelmiştir. INCOTERMS kurallarına… Continue reading Uluslararası Taşıma Sözleşmelerinde INCOTERMS Kuralları

TTK Kapsamında Şirketler Topluluğu

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) bir şirketin başka bir şirkete göre hâkim durumda olması halinde aralarındaki ilişkinin farklı bir rejime tabi olmasını öngörmektedir. Şirketler topluluğu, hâkim şirkete doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunan şirketler ile hâkim şirketin kendisi tarafından oluşmaktadır. Hâkim Durum ve Kapsamı TTK, hangi durumlarda bir şirketin diğerine hâkim durumda olacağını belirtmektedir.… Continue reading TTK Kapsamında Şirketler Topluluğu