Thresholds for the Minimum Requirements on the Acquisition of Turkish Citizenship to be Lowered

With the Presidential Decree Numbered 106 (“Decree”) the financial and investment criterias for foreigners who desire to become Turkish Citizen has been eased. The Decree, which amends the Regulation on the Application of Turkish Citizenship Law, has been published on the Official Gazette dated 19.09.2018 and entered into force on the latter date. In accordance… Continue reading Thresholds for the Minimum Requirements on the Acquisition of Turkish Citizenship to be Lowered

İcra ve İflas Kanunu Çerçevesinde Konkordato Hükümlerinin İncelenmesi

İflasın ertelenmesi kurumunun ihdas amacını gerçekleştirmemesi ve hükümlerinin kötüye kullanılması nedeniyle İcra ve İflas Kanunu, alacaklılar ile borçlunun bir müzakere sonrasında anlaşmaları ve bu anlaşmanın mahkemece tasdiki esasına dayanan "konkordato" sistemine geçmiştir. İflas mali durumu bozulan ve borçlarını ödeyemez hale gelen borçlunun mal varlığının tasfiye edilmesi ve bu tasfiye neticesinde ortaya çıkan meblağın alacaklılar arasında… Continue reading İcra ve İflas Kanunu Çerçevesinde Konkordato Hükümlerinin İncelenmesi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının İptali

Genel kurul kararının iptali davası azınlığın ve münferit pay sahiplerinin, çoğunluk tarafından ihlal edilmesi halinde başvurulabilecek en etkili yollardan bir tanesidir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 445’inci maddesi  kanun veya esas sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olan genel kurul kararları aleyhine iptal davası açılabileceğini belirtmektedir. Genel kurul kararının iptali davası azınlığın ve… Continue reading 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının İptali

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Borcun Üstlenilmesi

Ticari hayatta sıkça karşılaşılan bir borcun, borç ilişkisinin dışında bulunan üçüncü bir kişiye devredilmesi ve böylelikle borçtan sorumlu olan borçlunun değiştirilmesi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nu (“TBK”) tarafından “Borcun Üstlenilmesi” başlığı altında düzenlenmektedir. TBK, borcun üstlenilmesi kurumunu borcun iç üstlenilmesi ve borcun dış üstlenilmesi ve borca katılma kenar başlıkları altında düzenlemektedir. Borcun İç Üstlenilmesi Borcun… Continue reading 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Borcun Üstlenilmesi

Bağımsız ve Tarafsız bir Yargı Makamı Olarak Spor Tahkim Mahkemesi (“Court of Arbitration for Sport” “CAS”)

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (‘’İHAM’’) CAS dahilinde gerçekleştirilen tahkim yargılamasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Adil Yargılanma Hakkı başlıklı 6.maddesine uygun olmadığı, bu çerçevede bağımsız ve tarafsız bir tahkim yargılamasının taraflara sunulmadığı iddiası ile yapılan başvuruyu reddetmiştir. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ("İHAM") 3.Dairesi tarafından 2 Ekim 2018 tarihinde verilen Mutu ve Pechstein v. İsviçre kararı, CAS’ın… Continue reading Bağımsız ve Tarafsız bir Yargı Makamı Olarak Spor Tahkim Mahkemesi (“Court of Arbitration for Sport” “CAS”)

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Alacağın Devredilmesi (Temliki)

Alacağın devri (temliki), bir borcun alacaklısının, alacak hakkını bir başka kişiye devretmesidir. Alacağın devredilmesi için borçlunun rızası aranmamaktadır. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 183 ve devamı maddeleri ile düzenlenen alacağın devri bir borcun alacaklısına kanun, sözleşme veya işin niteliği engel olmadıkça alacak hakkını bir başka kişiye devredebilmesi yetkisini vermektedir. Alacağın devri ile alacaklı, alacak… Continue reading 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Alacağın Devredilmesi (Temliki)

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Denkleştirme Tazminatı

Denkleştirme tazminatı, acentelik veya tek satıcılık gibi münhasırlık içeren anlaşmaların belirli nedenlerle sona ermesi halinde, bölgesindeki münhasırlığına güvenerek yapılmış olan pazar yatırımlarına karşılık olarak firmadan talep edilebilen tazminattır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 122’nci maddesi ile düzenlenen denkleştirme tazminatının amacı, acentelik sözleşmesinin feshi nedeniyle, acentenin, belirli bir süre pazarda faaliyette bulunacağına  güvenerek yapmış olduğu… Continue reading 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Denkleştirme Tazminatı

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2018-32/48 sayılı Tebliğ Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2018-32/48 sayılı İhracat Bedelleri Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) 04/09/2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Tebliğ ile Türkiye'de yerleşik olarak yaşayan kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerinin, ithalatçının ödemesine müteakiben ve doğrudan ihracata aracılık… Continue reading Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2018-32/48 sayılı Tebliğ Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi: Fikri Mülkiyet Hukuku Uyuşmazlıklarında Uzman Çözüm Merkezi

Fikri mülkiyet hukuku alanında çıkan uyuşmazlıkların tatminkâr şekilde çözülebilmesi ancak konunun uzmanları tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Bu çerçevede Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü fikri mülkiyet uyuşmazlıklarının konunun uzmanları tarafından çözülmesi amacıyla Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi faaliyeti vermektedir. Hükümleri ve dinamikleri diğer hukuk dallarından çok daha farklı olan fikri mülkiyet hukuku alanında çıkan uyuşmazlıkların tatminkâr şekilde çözülebilmesi ancak konunun… Continue reading Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi: Fikri Mülkiyet Hukuku Uyuşmazlıklarında Uzman Çözüm Merkezi

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğü: Zorunlu Kayıt Tarihleri ve İstisnalar

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 16’ıncı maddesi ile Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler için, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline (“VERBİS”) kayıt olma yükümlülüğü getirilmektedir. KVKK’nın 16’ıncı maddenin ikinci fıkrası, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (“Kurum”) VERBİS’e kayıt yükümlülüğü hakkında işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü… Continue reading Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğü: Zorunlu Kayıt Tarihleri ve İstisnalar