Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğü: Zorunlu Kayıt Tarihleri ve İstisnalar

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 16’ıncı maddesi ile Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler için, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline (“VERBİS”) kayıt olma yükümlülüğü getirilmektedir.

KVKK’nın 16’ıncı maddenin ikinci fıkrası, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (“Kurum”) VERBİS’e kayıt yükümlülüğü hakkında işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kurumca belirlenecek objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle istisna getirilebileceğini belirtmektedir.

VERBİS’e kayıt yükümlülüğü ve bu yükümlülüğe getirilecek olan istisnaların kriterleri Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik tarafından ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. İlgili yönetmelik ile ilgili yazıya bu bağlantı ile ulaşabilirsiniz: Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından hazırlanan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik 30 Aralık Cumartesi günü Resmi Gazetede yayımlandı

Kanunun ilgili maddesi ve yönetmelik uyarınca Kurum’un 15.05.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2018/32 sayılı kararı uyarınca VERBİS’ kayıt yükümlülüğüne getirilen istisnalar şu şekildedir:

1. Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler

2. 1512 sayılı Noterlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren noterler

3. 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na göre kurulmuş derneklerden, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’na göre kurulmuş vakıflardan ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre kurulmuş sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler

4. 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na göre kurulmuş olan siyasi partiler

5. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca faaliyet gösteren avukatlar

6. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren serbest ve yeminli mali müşavirler

Kurumun 18.08.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kararları ile istisna kapsamı genişletilmiş. Buna göre aşağıda sayılanlar da istisna kapsamına alınmıştır:

1. 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca faaliyet gösteren Gümrük Müşavirleri ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri

2. Arabulucular

3. Yıllık çalışan sayısı  50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar

Sicile Kayıt Yükümlülüğünün Başlangıç Tarihleri

Kurum tarafından yayımlanan 2018/88 sayılı karar ile VERBİS’e kayıt yükümlülüğüne ilişkin tarihle şu şekilde belirlenmiştir.

Veri Sorumluları Kayıt Yükümlülüğü Başlangıcı Kayıtların Tamamlanması İçin Süre Kayıt İçin Son Tarih
Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 01.10.2018 12 Ay 30.09.2019
Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 01.10.2018 12 Ay 30.09.2019
Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 01.10.2018 15 Ay 30.09.2019
Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları için 01.04.2019 15 Ay 30.06.2020

İlave sorularınızı iletmek için bize info@guzeloglu.legal adresinden ulaşabilirsiniz.

Advertisements