ISTAC ve ICC Kuralları Uyarınca Seri Tahkim Usulü

Seri tahkim, uyuşmazlıkların daha az masraflı ve daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması amacıyla uygulanmaktadır.

ISTAC ve ICC Tahkim Kuralları Uyarınca Seri Tahkim

Dava konusunun belli bir miktarın altında kalan uyuşmazlıkların çözümünde uygulanan seri tahkim usulü, daha az prosedürel yüke tabii olduğu için taraflarca son yıllarda oldukça sık tercih edilmektedir.

Bu çerçevede taraflar beklenen adil duruma daha hızlı bir şekilde ve daha az masrafla kavuşabilmektedirler.

İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları Uyarınca Seri Tahkim

İstanbul Tahkim Merkezi (“ISTAC”) Seri Tahkim Kuralları taleplerin ve varsa karşı davadaki taleplerin tahkim davasının açıldığı tarihteki toplam tutarının 300.000TL’yi geçmediği uyuşmazlıklarda uygulanmaktadır.

Seri Tahkim Kuralları uyarınca bu miktarı geçemeyen davalarda Seri Tahkim Kurallarının uygulanması esastır. Tarafların bu miktarı geçmeyen uyuşmazlıklar hakkında Seri Tahkim Kurallarının değil “Tahkim Kuralları”nın uygulanmasını istemeleri halinde ise bu yönde anlaşmaya varmaları gerekmektedir.

Uyuşmazlık konusunun 300.000TL’yi geçtiği davalarda ise yargılamanın olağan Tahkim Kuralları çerçevesinde yapılması esastır. Ancak bu halde de taraflar anlaşma yapmak suretiyle ISTAC Seri Tahkim Kuralları’nın uygulayabilmektedirler.

Yargılamanın devamı sırasında taleplerin ve varsa karşı davadaki taleplerin toplam tutarının 300.000TL’yi geçmesi halinde de Seri Tahkim Kuralları yargılama için uygulanmaya devam etmektedir.

ISTAC Seri Tahkim Kuralları, taleplerin 300.000TL’yi geçmemesi halinde dahi taraflardan birinin talebi üzerine Divan tarafından “halin icabına göre” verilecek bir kararla Seri Tahkim Kurallarının uygulanmamasına karar verilebileceğini belirtmektedir.

ISTAC Seri Tahkim Yargılamasının Olağan Tahkim Yargılaması İle Farkları

ISTAC Seri Tahkim Kuralları uyarınca dava dilekçesinin içermesi gereken zorunlu unsurları içermemesi halinde dava dilekçesi kabul edilmemektedir. Olağan tahkim yargılamasında ise dava dilekçesinde bulunan eksiklikleri tamamlaması için davacı tarafa 15 günü aşmamak kaydı ile süre verilebilmektedir.

ISTAC Seri Tahkim Kuralları’na göre davalı tarafın, dava dilekçesini tebliğ almasından itibaren 15 gün içerisinde cevap dilekçesini ve varsa karşı dava talebini ve ilgili eklerini Sekretarya’ya sunmakla yükümlüdür. ISTAC olağan tahkim usulünde ise bu süre 30 gün olarak belirlenmiştir ve talep halinde ek süre verilebilmektedir.

ISTAC Seri Tahkim Kuralları uyarınca, tarafların aksini kararlaştırmamış olmaları halinde Seri Tahkim Kuralları’na tabi olan tüm uyuşmazlıklar Tek Hakem tarafından çözümlenmektedir. Olağan tahkim uuslünde ise taraflar hakem sayısının birden fazla olacağı hususunda anlaşabilmekte veya buna ilişkin herhangi bir anlaşmanın yapılmaması halinde Divan uyuşmazlığın Tek Hakem veya Üç Hakemden oluşacak Hakem Kurulu tarafından çözümleneceğine karar verebilmektedir.

ISTAC Seri Tahkim Kuralları, hakem seçimi veya tayininden sonra hakemin 7 gün içerisinde yargılamaya ilişkin zaman çizelgesini hazırlamakla yükümlü tutmaktadır. Olağan yargılama usulünde usuli zaman çizelgesinin görev belgesinin düzenlenirken oluşturulması öngörülmekte ve böylece doğrudan bir süre belirtilmemektedir.

Seri Tahkim Kuralları uyarınca Tek Hakem, dosyanın kendisine havale edilmesinden itibaren 3 ay içinde uyuşmazlığın esası hakkında karar vermekle yükümlüdür. Ayrıca Seri Tahkim Kurallarında Tek Hakemin, hangisi daha sonra yapıldıysa, son dilekçenin sunulmasından veya duruşma yapıldığı takdirde duruşmanın yapılmasından itibaren en geç 1 ay içinde uyuşmazlığın esası hakkında karar vermesi gerektiği belirtilmektedir.

ICC Tahkim Kuralları Uyarınca Seri Tahkimin Özellikleri

ICC Tahkim Kuralları’nın 30.maddesi ilgili şartların gerçekleşmesi halinde EK-6’da bulunan Seri Tahkim Usulünün uygulanacağını belirtmektedir.

Buna göre uyuşmazlık miktarının 2,000,000 USD’lik miktarı aşmadığı hallerde veya bu miktarın aşılması halinde tarafların seri tahkim usulünün uygulanacağını kararlaştırmaları halinde tahkim yargılaması ICC Seri Tahkim Kuralları uyarınca yapılmaktadır.

Seri tahkim usulünün uygulanması için gerekli şartların sağlanması halinde dahi Tahkim Divanı, taraflardan birinin talebi üzerine veya re’sen tarafların ve hakemlerin görüşlerini aldıktan sonra seri tahkim usulünün değil olağan usulün uygulanacağına karar verebilmektedir.

ICC Seri Tahkim Kuralları’nın uygulandığı bir uyuşmazlık tek hakem tarafından çözümlenmektedir. Taraflar bu halde hakem sayısı hakkında anlaşma yapamamaktadırlar.

Hakem tahkim yargılamasına ilişkin kararını, usul yönetimi toplantısının yapılmasından itibaren altı ay içerisinde vermekle yükümlü tutulmaktadır.

Uluslararası Tahkim hakkında daha fazla bilgi almak ve her türlü sorunuzu iletmek için bize info@guzeloglu.legal adresinden ulaşabilirsiniz.

Advertisements