An Easy Way to Split: Consensual (Uncontested) Divorce in Turkish Family Law

Increasing number of people are choosing consensual divorce over the contested one, because it is quicker, easier and cheaper. As per to the Turkish Civil Code (“TCC”) Article 166/3, under certain conditions, spouses may divorce by conciliation on all material and moral legal consequences of the divorce. With consensual divorce method the spouses can avoid… Continue reading An Easy Way to Split: Consensual (Uncontested) Divorce in Turkish Family Law

Advertisements

Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Anonim Şirketlerde Hukuki Sorumluluk Halleri

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, anonim şirketlerde hukuki sorumluluk hallerini dört başlık altında incelemektedir. Kanun bu başlıkları, I. Belgelerin Kanuna Aykırı Olması, II. Sermaye hakkında yanlış beyanlar ve ödeme yetersizliğinin bilinmesi, III. Değer biçilmesinde yolsuzluk ve IV. Halktan para toplamak şeklinde saymaktadır. A. Belgelerin Doğru Olmaması 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 549.maddesi birtakım belgelerin… Continue reading Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Anonim Şirketlerde Hukuki Sorumluluk Halleri

ICC Tahkim Yargılamasında Davaların Birleştirilmesi Usulü ve Şartları

International Chamber of Commerce (Milletlerarası Ticaret Odası) ("ICC") tahkim yargılaması kapsamında davaların birleştirilmesi usulü, derdest olan iki veya daha fazla tahkim yargılamasının tek bir tahkim yargılaması bünyesinde birleştirilmesini ifade etmektedir. Tahkim davalarının birleştirilmesi usulü ile tek bir hakem heyetinin taraflar arasında uyuşmazlığa neden olan konular hakkında külli bir karar vermesi sağlanmakta kararın yeknesaklığı ve yargılamanın… Continue reading ICC Tahkim Yargılamasında Davaların Birleştirilmesi Usulü ve Şartları

ICC Tahkim Yargılamasında Davaların Birleştirilmesi Usulü ve Şartları

Tahkim davalarının birleştirilmesi usulü ile tek bir hakem heyetinin taraflar arasında uyuşmazlığa neden olan konular hakkında külli bir karar vermesi sağlanmakta kararın yeknesaklığı ve yargılamanın daha verimli gerçekleşmesi, maliyet ve zamanın tasarruflu kullanımı gerçekleştirilmiş olmaktadır. Aranan Şartlar ICC Tahkim Kuralları'nın ("ICC Arbitration Rules") 10.maddesi tahkim yargılamalarının birleşmesi konusunu ele almaktadır. Buna göre: "Tahkim Davalarının Birleştirilmesi… Continue reading ICC Tahkim Yargılamasında Davaların Birleştirilmesi Usulü ve Şartları

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından hazırlanan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik 30 Aralık Cumartesi günü Resmi Gazetede yayımlandı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından hazırlanan Veri Sorumluları hakkında yönetmelik 30 Aralık 2017 tarihinde Resmî Gazetede yayımlandı ve 1 Ocak 2018 itibariyle yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun 16.maddesi dayanak yapılarak hazırlanmıştır. Buna göre Yönetmeliğin amacı, Kurulun gözetiminde, Başkanlık tarafından kamuya açık olarak tutulacak olan Veri Sorumluları Sicilinin oluşturulması, idaresi ile Veri… Continue reading Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından hazırlanan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik 30 Aralık Cumartesi günü Resmi Gazetede yayımlandı

Organize Sanayi Bölgeleri Adına Yapılacak Kamulaştırma İşlemlerine Kısa Bir Bakış

OSB için seçilmiş olan alanda bulunan ve özel mülkiyette olan araziler OSB tarafından rızaen satın alınmakta veya OSB'ler adına, kamu kurumlarının yapacağı kamulaştırma işlemi yoluyla OSB tarafından iktisabı gerçekleştirilmektedir. Kamulaştırmaya Konu Taşınmazlar Organize Sanayi Bölgelerine ilişkin kamulaştırma işlemlerine başlayabilmek için öncelikle OSB için yer seçiminin yapılması gerekmektedir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ("OSBK") uyarınca… Continue reading Organize Sanayi Bölgeleri Adına Yapılacak Kamulaştırma İşlemlerine Kısa Bir Bakış

Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction: The Return Procedure in Turkey

Due to the ease of international travel, the growing fashion in bi-cultural marriages and the boost in the divorce rates the international child abduction cases are increasing rapidly. The Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction of 25 October 1980 (the "Convention") is designed to protect the interests of the child, the most… Continue reading Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction: The Return Procedure in Turkey

Milletlerarası Aile Hukukunda Nafakaya Uygulanacak Hukuk

Uluslararası Aile Hukukunda nafakaya uygulanacak olan hukuk, MÖHUK ve La Haye anlaşmalarında bulunan hükümler vasıtası ile tespit edilmektedir. 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku ("MÖHUK"), milletlerarası aile hukukunda nafakaya ilişkin çeşitli kanunlar ihtilafı kuralları içermesine rağmen bu kurallar Türkiye'nin de taraf olduğu çok taraflı sözleşmelerin bağlayıcılığı sayesinde uygulama alanı bulmamaktadır. Bundan ötürü MÖHUK'ta… Continue reading Milletlerarası Aile Hukukunda Nafakaya Uygulanacak Hukuk

Sigorta Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemi: Sigorta Tahkimi

Sigorta Tahkim Sistemine üye olan sigorta kuruluşları ile doğan uyuşmazlıklar ile sisteme üye olmasalar dahi zorunlu sigorta poliçelerinden doğan uyuşmazlıklar Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde çözülebilmektedir. Her geçen gün artan dosya yükü nedeniyle yargılama hızının gün geçtikçe yavaşlaması, dosyaların bilirkişilere atanması neticesinde bu sürelerin daha da uzaması ve üstüne eklenen masraflar yüzünden hak sahipleri haklarına tam… Continue reading Sigorta Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemi: Sigorta Tahkimi

Türk Hukukunda Kişisel Verilerin Korunmasına Kısa Bir Bakış

Üretim ve ekonomik büyümenin yeni yakıtı olarak gösterilen "veri", ilerleyen teknoloji sayesinde artık kolaylıkla yığınlar halinde depolanmakta, aktarılmakta ve işlenebilmektedir. Çeşitli amaçlarla bu veriler üzerine bu faaliyetleri gerçekleştirenler karşısında bireylerin kendilerine ilişkin bilgilerinin korunmasını istemeleri kanun koyucuyu bu yönde çalışmalar yapmaya itmiştir. 2010 değişikliği ile Anayasamıza dahil olan kişisel verilerin korunması, 7 Nisan 2016 tarihinde… Continue reading Türk Hukukunda Kişisel Verilerin Korunmasına Kısa Bir Bakış