Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelik Resmî Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanuna 2017 yılında eklenen EK Madde 3 ile öngörülen, Organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin gerçek veya tüzel kişilere tamamen veya kısmen bedelsiz tahsisine ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik ("Yönetmelik") 09.02.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen il ve ilçelerdeki organize sanayi bölgelerinde,… Continue reading Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelik Resmî Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi

Advertisements

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında Eser Sahibinin Hakları

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ("FSEK"), fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile ürünleri üzerindeki manevi ve mali haklarını belirlemek, korumak, bu ürünlerden yararlanma şartlarını düzenlemek amacıyla 1952 yılında yürürlüğe konulmuştur. Sanat Eseri Eser, FSEK tarafından Sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musikî, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan… Continue reading Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında Eser Sahibinin Hakları

Boşandıktan Sonra: Anne-Babanın Çocukla Kişisel İlişki Kurması

Ana veya babanın çocuk üzerindeki velayet hakkını kaybetmiş olması onların çocukla kişisel ilişki kurmaktan yoksun kalacağı anlamına gelmemektedir. Nitekim gerek kanun tarafından gerekse de uluslararası birçok sözleşme tarafından ana ve babanın çocukla kişisel ilişki kurması bir hak olarak düzenlenmekte ve bu çerçevede korunmaktadır. Ana-babanın çocuk ile kişisel ilişki kurma hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin "Özel… Continue reading Boşandıktan Sonra: Anne-Babanın Çocukla Kişisel İlişki Kurması

Alternative Dispute Resolution Method for Insurance Disputes: Semi-Obligatory Arbitration System in Turkish Insurance Law

Because it is faster, more flexible and less expensive people are increasingly choosing alternative dispute resolution methods over classic court litigation procedures. The Legislator also promotes alternative dispute resolution methods to ease the workload of the courts. Over the last 20-years the Turkish legislator expanded the scope of the arbitrable disputes to attract and encourage… Continue reading Alternative Dispute Resolution Method for Insurance Disputes: Semi-Obligatory Arbitration System in Turkish Insurance Law

Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında İşçi Buluşlarına Kısa Bir Bakış

Kanun koyucu çalışanların emeklerini korumak ve buluş yapmaya özendirmek amacıyla işçi aleyhine değiştirilemeyecek birtakım düzenlemeler yapmıştır. Kanun koyucu çalışanın emeğini korurken, işletmenin buluş için sağladığı uygun ortamı avantajları da göz önünde bulundurmakta ve böylelikle çıkar dengesini sağlamayı amaçlamaktadır. Mevzuat uyarınca işçi buluşları ikiye ayrılmaktadır. 1. Hizmet Buluşu 2. Serbest Buluş Bu kavramlar 6769 sayılı Sınai… Continue reading Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında İşçi Buluşlarına Kısa Bir Bakış

İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları Çerçevesinde Acil Durum Hakemi

Tahkim yargılamasında acil durum hakemi (Emergency Arbitrator), hakem kurulunun oluşmasının ve tahkim yargılamasının başlamasının beklenemeyeceği kadar acil olan durumlarda taraflara geçici önlemler sunan bir tahkim yargılaması kurumudur. Böylelikle ticari hayatın hızlı dinamiği içerisinde tarafların çıkarlarının etkin şekilde korunması amaçlanmaktadır. İstanbul Tahkim Merkezi ("ISTAC") Tahkim Kuralları 29.maddesi Geçici Hukuki Koruma Önlemlerini düzenlemektedir. Buna göre, taraflarca aksi… Continue reading İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları Çerçevesinde Acil Durum Hakemi

Rekabeti Koruma Kanunu Kapsamında Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşmalar, Uyumlu Eylemler ve Kararlar

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ("RKHK") mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek suretiyle rekabetin korunması amacıyla düzenlenmiştir. Kanun belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya… Continue reading Rekabeti Koruma Kanunu Kapsamında Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşmalar, Uyumlu Eylemler ve Kararlar

Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğine Kısa Bir Bakış

07.12.2001 tarihinde yürürlüğe giren Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği ("Yönetmelik") 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Yönetmelik, beden eğitimi ve spor çalışmaları yapacak kişiler ile spor yarışmalarına katılacaklar ile ilgili usul ve esasları belirlemektedir. Yönetmelik, Genel Müdürlük bünyesinde bulunan spor federasyonları, tescilli spor kulüpleri, özel beden eğitimi… Continue reading Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğine Kısa Bir Bakış

Anonim Şirket Genel Kurullarının Elektronik Ortamda Yapılması

Anonim şirketlerde genel kurul, pay sahiplerinin usulüne uygun çağrı üzerine belirli bir gündemi görüşüp karara bağladıkları, şirket faaliyetleri hakkında bilgi aldıkları ve ortaklık sıfatı sayesinde sahip olunan diğer birtakım haklarını kullandıkları kuruldur. Genel kurul, ortaklığın ana karar ve irade organıdır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 1527.maddesi hükmü uyarınca anonim şirketlerde genel kurullara elektronik ortamda… Continue reading Anonim Şirket Genel Kurullarının Elektronik Ortamda Yapılması

Tahkim Yargılamasında İhtiyati Tedbir Kurumu

İhtiyati tedbir, kesin hüküm verilene kadar yargılama süresince taraflardan birinin dava konusunun hukuki durumunda meydana gelebilecek zararlara karşı alınması öngörülmüş hukuki korumalardır. Dava konusu üzerinde meydana gelebilecek olan değişiklikler sonucu yargılama sonucunda elde edilecek hükmün icrasının zorlaşabilme veya imkânsız hale gelebilme ihtimaline karşı alınan geçici önlemler bütünüdür. İhtiyati tedbir kurumu sadece klasik yargılama usulünde öngörülmemekte,… Continue reading Tahkim Yargılamasında İhtiyati Tedbir Kurumu