Hukuki Açıdan Akreditif ve Uygulamaları

Abdülkadir Güzeloğlu & Tarık Kurban Akreditif (Letter of Credit L/C), finansal bir kurum tarafından muhatabın isteği üzerine düzenlenen, akreditifte belirtilen şart ve koşulların gerçekleştiğinin belirli belgelerle ispatlanması halinde belirtilen miktardaki ödemenin lehtara yapılacağını taahhüt eden yazılı belgedir. Akreditif, Fransızca anlamı bir şey yapmaya yetkisi olmak anlamına gelen "accréditation” kelimesinden gelmektedir. “Accréditation” kelimesi ise Latin kökenli “güven” anlamına… Continue reading Hukuki Açıdan Akreditif ve Uygulamaları

Advertisements

Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizi Davalarında Harç: Nispi mi, Maktu mu?

Abdülkadir Güzeloğlu & Tarık Kurban Hakem kararlarının tenfiz edilmesi davalarında mahkeme, ilgili kararın esasına girmemekte, sadece tenfiz şartlarının gerçekleşip gerçeklemediğine yönelik inceleme gerçekleştirmektedir. Buna göre, yabancı hakem kararlarının tenfizi incelemesinde işin esasına yönelik inceleme yapılmadığından dolayı harcın maktu şekilde alınması gerekmektedir. Yabancı hakem kararlarının Türk mercileri nezdinde icra edilebilirlik niteliğini kazanabilmesi için, Türk Mahkemeleri tarafından tenfiz edilmesi… Continue reading Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizi Davalarında Harç: Nispi mi, Maktu mu?

Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti ve Şartları

Abdülkadir Güzeloğlu & Tarık Kurban Dikey anlaşmalar, aynı mal veya hizmet piyasasında bulunmakla birlikte üretim veya dağıtım zincirinin farklı seviyelerinde faaliyet gösteren teşebbüsler arasında bir mal ve hizmetin alımı, satımı veya yeniden satımı amacıyla yapılan anlaşmalara verilen isimdir. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ("RKHK") 4.maddesi uyarınca belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak… Continue reading Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti ve Şartları

Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Acentenin Yükümlülüklerine Kısa Bir Bakış

Abdülkadir Güzeloğlu & Tarık Kurban Acente, bir başkası adına ancak ondan bağımsız bir biçimde iş yapmayı meslek edinmiş kişilere denir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 102.maddesi acenteyi şöyle tanımlamaktadır: "Ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru veya işletmenin çalışanı gibi işletmeye bağlı bir hukuki konuma sahip olmaksızın, bir sözleşmeye dayanarak, belirli bir yer veya bölge içinde sürekli… Continue reading Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Acentenin Yükümlülüklerine Kısa Bir Bakış

Türk Medeni Kanunu’nda Anlaşmalı Boşanma ve Şartları

Abdülkadir Güzeloğlu & Fatma Esra Güzeloğlu Anlaşmalı boşanma 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun ("TMK") "Evlilik Birliğinin Sarsılması" başlıklı 166.maddesi tarafından düzenlenmektedir. Madde hükmüne göre "Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat… Continue reading Türk Medeni Kanunu’nda Anlaşmalı Boşanma ve Şartları

Milletlerarası Akit Taraflarının Sözleşme Öncesi Yükümlülükleri

Abdülkadir Güzeloğlu & Tarık Kurban Milletlerarası ticari sözleşmeler ihtiva ettikleri yoğun risk elementleri nedeniyle tarafların süreci ihtiyatlı şekilde yönetmelerini gerektiren bir sahadır. Bu nedenle milletlerarası anlaşmalar ve iç hukuk düzenlemeleri tarafından milletlerarası akit tarafları, sözleşme henüz inşa aşamasında iken iyi niyet ve dürüstlük kuralları çerçevesinde birtakım sorumluluklara riayet etmekle yükümlü tutulmaktadırlar. Sözleşme öncesi yükümlülükler, hedeflenen sözleşme kurulsa… Continue reading Milletlerarası Akit Taraflarının Sözleşme Öncesi Yükümlülükleri

Türkiye’de Futbol Uyuşmazlıklarının TFF Hukuk Kurullarında Çözülmesi: İlk Derece Hukuk Kurulları

Abdülkadir Güzeloğlu & Tarık Kurban 5894 sayılı Kanun ve TFF Statüsü Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Disiplin Kurulları, Kulüp Lisans Kurulu ve Etik Kurulunu ilk derece hukuk kurulları olarak düzenlemektedir. 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde TFF'nin hukuk kurulları İlk Derece Hukuk kuralları ve Üst Hukuk Kurulu olarak ikiye ayrılmaktadır. 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş… Continue reading Türkiye’de Futbol Uyuşmazlıklarının TFF Hukuk Kurullarında Çözülmesi: İlk Derece Hukuk Kurulları

Hakem Kararlarına Karşı Kanun Yolu

Abdülkadir Güzeloğlu & Tarık Kurban Ⅰ. Milletlerarası Tahkim Kanunu Uyarınca Hakem Kararlarına Karşı Kanun Yolu 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu'nun 15. maddesi, hakem kararlarına karşı başvurulabilecek  tek  yolun  “İptal Davası” açmak olduğunu belirtmektedir. İptal Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 15. maddesi iptal davasında yetkili mahkemeyi “iptal davası yetkili asliye hukuk mahkemesinde açılır” hükmüyle düzenlemektedir. Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun… Continue reading Hakem Kararlarına Karşı Kanun Yolu

Tahkim Anlaşması

Abdülkadir Güzeloğlu & Tarık Kurban Tahkim Anlaşması, kişiler arasında ortaya çıkmış veya çıkabilecek olan anlaşmazlıkların, olağan devlet yargısı yerine, hakemler tarafından çözülmesi amacıyla taraflar arasında yapılan anlaşmayı ifade etmektedir. Tarafların tahkim yoluna müracaat edebilmeleri için aralarında bir tahkim anlaşmasının bulunması gerekmektedir. Bu nedenden ötürü tahkim yoluna başvurabilmenin “olmazsa olmaz” (conditio sine qua non) koşulu, taraflar arasında bir… Continue reading Tahkim Anlaşması

Yabancıların ve Türkiye’de Mutad Meskeni Bulunmayan Türk Vatandaşlarının Teminat Yatırma Mükellefiyeti (Cautio Judicatum Solvi)

Abdülkadir Güzeloğlu & Tarık Kurban Türk mahkemesinde dava açan, davaya katılan veya icra takibinde bulunan yabancı gerçek ve tüzel kişiler, yargılama ve takip giderleriyle karşı tarafın zarar ve ziyanını karşılamak üzere mahkemenin belirleyeceği teminatı göstermek zorundadır. Ayrıca Türkiye’de mutad meskeni olmayan Türk vatandaşının dava açması, davacı yanında davaya müdahil olarak katılması veya takip yapması halinde davalı tarafın… Continue reading Yabancıların ve Türkiye’de Mutad Meskeni Bulunmayan Türk Vatandaşlarının Teminat Yatırma Mükellefiyeti (Cautio Judicatum Solvi)