Yeni Bir Dönem: Yurtdışında Verilen Boşanma Kararlarının Türkiye’de Etki Doğurması

Fatma Esra Güzeloğlu Yabancı ülke makamlarının tasarrufuna konu olan ve evliliğin butlanı, iptali, mevcudiyetinin tespiti veyahut da boşanma kararları; eşlerin birlikte veya vekilleri aracılığıyla, kararın verildiği yabancı ülkedeki dış temsilciliklerine, Türkiye’de ise İçişleri Bakanlığı’nın belirleyeceği Nüfus Müdürlüklerine başvurmalarıyla tescil edilebilecektir. Diğer taraftan, yabancı makam tarafından verilen kararın, usulen kesinleşmiş olması ve Türk kamu düzenine açıkça… Continue reading Yeni Bir Dönem: Yurtdışında Verilen Boşanma Kararlarının Türkiye’de Etki Doğurması

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Ayıptan Doğan Sorumluluk

Abdülkadir Güzeloğlu & Tarık Kurban  6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“TKHK”), Avrupa Birliği ile yapılan müzakereler çerçevesinde 25 Mayıs 1999 tarihli Tüketici Malları Satım Sözleşmeleri ve İlgili Garantilerin Bazı Yönleri Hakkında 1999/44/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönergesinin iç hukuka aktarımını gerçekleştirmek amacıyla 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun 8’inci ve 12’nci Maddeleri satış sözleşmesi ve… Continue reading 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Ayıptan Doğan Sorumluluk

5718 sayılı MÖHUK Madde 24(4) Hükmü uyarınca Milletlerarası Borç Sözleşmelerinde Hukuk Seçimi Yapılmayan Hallerde Sözleşmenin Tabi Olacağı Hukukun Tayini

Abdülkadir Güzeloğlu & Tarık Kurban   A.     Genel Olarak   5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un Madde 24(4) hükmü, yabancılık unsuru içeren sözleşmelerde uygulanacak hukukun, sözleşme ile taraflarca belirlenmemiş olması halinde hakimin hangi hukuku uygulayacağını düzenlemektedir. Buna göre milletlerarası borç akitleri için taraflara sunulmuş olan istedikleri hukuku seçme imkanının kullanılmamış olması halinde, borç ilişkisinin… Continue reading 5718 sayılı MÖHUK Madde 24(4) Hükmü uyarınca Milletlerarası Borç Sözleşmelerinde Hukuk Seçimi Yapılmayan Hallerde Sözleşmenin Tabi Olacağı Hukukun Tayini

e-Spor Hukuku: W,A,S,D’den Çok Daha Fazlası

Abdülkadir Güzeloğlu, Tarık Kurban 2017 yılı itibari ile dünyadaki toplam büyüklüğü 696 Milyon Amerikan Doları ve toplam izleyici kitlesi 191 Milyon kişiolması beklenen ve büyük bir hızla büyümeye devam eden Elektronik Spor veya kullanılan yaygın adıyla e-Spor endüstrisi, Türkiye’de de atılımını, özellikle genç jenerasyonun yüksek ilgisi ile gerçekleştirmiştir. Toplumsal hayatın her alanınıdüzenleyen hukuk biliminin, bu yeni ve büyük potansiyeller barındıran alana müdahil olup düzenleyici fonksiyonunu ifa etmesi kaçınılmazdır.   Diğer taraftan, günümüzde e-Spor organizasyonları, özel oluşumlar tarafından devlet kontrolü en az olacak şekildedüzenlenmekte olup, pazarlama, imtiyaz ve sponsorluk anlaşmaları, bilet ve yayıncılık gelirleri de bahsedilen e-Spororganizatörleri tarafından kontrol edilmektedir.   Bu durumda, e-Spor takımlarının ve e-Spor oyuncularının şeffaflık ve tutarlılık noktasında tatmin edici seviyelere ulaşamayabilen sistemler içerisinde eşit olmayan koşullarla, sürdürülebilir temelde faaliyet göstermelerinin tehlikeli hale gelmesi kaçınılmaz olmaktadır. Birçok durumla örneklendirilebilecek istenmeyen durumları engelleyebilmek için, profesyonel sporcular gibi, e-Spor oyuncularının da hak ettikleri yeterli bir hukuki koruma düzeyine ulaştırılmalarıgerekmektedir. Bu amaçla dünyada e-Spor’un resmi bir spor dalı olabilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Böylelikle e-Spor oyuncularının resmi ‘Sporcu’ konumuyla buluşmaları hedeflenmekte, e-Spor oyuncularının takımlarla veorganizatörlerle yapacakları sözleşmelere kanuni bir çerçeve getirilerek onların haklarının korunması için çabagösterilmektedir.   e-Spor Hakkında Dünyada Gerçekleştirilen Düzenlemeler   Fransa   Fransız İç Güvenlik Yasası uyarınca yarışmacıların fiziksel olarak hazır bulunduğu, halka açık gerçekleştirilen, ödül veyabaşka bir şekilde para kazanılan, az veya çok şans faktörüne bağlı bulunan ve katılımcıların yarışmaya girmeleri için bellibir ücret vermelerinin gerektiği müsabakalar bahis veya kumar olarak nitelendirilmektedir. Bu tanıma göre e-Spormüsabakalarının kumar ve bahis organizasyonu sayılıp sayılmayacağı konusunda tartışmalar uzun süredir yaşanmaktaydı. Dolayısıyla, e-Spor müsabakaların düzenlenmesi ve katılıma… Continue reading e-Spor Hukuku: W,A,S,D’den Çok Daha Fazlası

Turkuaz Kart: Türkiye’de Çalışan Yabancılar İçin Yeni Bir Dönem

Fatma Esra Güzeloğlu & Abdülkadir Güzeloğlu 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu [1] ile ilk defa mevzuatımızda yer alan ve hamiline Türkiye’de süresiz çalışma veikamet hakkı veren, yakınına ise ikamet hakkı veren Turkuaz Kart’a ilişkin başvuru, değerlendirme ve geçiş süresine, Turkuaz Kart sahibine ve yakınına sağlanan haklara ve bu hakların kullanımına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yönetmelik, 14 Mart 2017 tarihinde Resmi Gazete[2]’ de yayımlanarak, aynı gün yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.   6735 Sayılı Kanun uyarınca, süresiz çalışma iznine ancak… Continue reading Turkuaz Kart: Türkiye’de Çalışan Yabancılar İçin Yeni Bir Dönem

CISG Uyarınca İcabın Hükmü ve Geçerliliği

Fatma Esra Güzeloğlu, Abdülkadir Güzeloğlu Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (“CISG”) Madde 14 anlamında geçerli bir önerinin varlığı halinde, Madde 15(1) uyarınca bu önerinin ne zaman hüküm doğuracağı şu şekilde düzenlenmiştir: “İcap muhataba vardığı anda hükümlerini doğurur.” Maddeden açıkça anlaşıldığı gibi icap, muhataba vardığı anda hüküm doğuracaktır. Yani bir icabın hüküm doğurabilmesi… Continue reading CISG Uyarınca İcabın Hükmü ve Geçerliliği

Analık İzni ve Analık Halinde Ödenecek Ücretler

Abdülkadir Güzeloğlu, Fatma Esra Güzeloğlu   A) Giriş: 8 Kasım 2016 tarihli 29882 Sayılı Resmi Gazetede Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır. Yönetmelik kapsamında doğum veya evlat edinme sonrası işçinin analık iznine ilişkin bir takım düzenlemeler getirilmiştir.   B) Analık İzni Nedir? Analık; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası… Continue reading Analık İzni ve Analık Halinde Ödenecek Ücretler

CISG’nin Tarihsel Gelişimi ve Türk Hukukunda Kabulü

Fatma Esra Güzeloğlu, Abdülkadir Güzeloğlu 19 Aralık 2017 Yirminci yüzyılın başlarında uluslararası ticaretteki gelişmeler sonucunda Milletler Cemiyeti’ne bağlı olarak özel hukukun yeknesaklaştırılması amacıyla çalışmalar yürütmek üzere UNIDROIT adlı kurum kurulmuştur. 1926 yılında kurulan bu kurum, uluslararası mal satımına ilişkin hukukun yeknesaklaştırılması adına çalışmalarda bulunmuşsa da bu çalışmalar 2. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte sekteye uğramıştır. Savaş sonrası… Continue reading CISG’nin Tarihsel Gelişimi ve Türk Hukukunda Kabulü

Spor müsabakaları ve disiplin yaptırımları: UEFA özelinde kısa bir bakış

15 Şubat 2016 günü Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 16.02.2016 tarihinde futbol takımının Lokomotiv Moskova yaptığı karşılaşma ile ilgili yaptığı açıklama, akıllara sporun yönetici kurumlarının disiplin konularına ilişkin ihdas ettikleri düzenlemelere getirmiştir. 15 Şubat 2016 günü Fenerbahçe Spor Kulübü’nün yaptığı duyuruya göre, futbol takımının Lokomotiv Moskova ile 16 Şubat 2016 tarihinde yaptığı UEFA Avrupa Ligi müsabakasında taraftarın merdiven boşluklarında… Continue reading Spor müsabakaları ve disiplin yaptırımları: UEFA özelinde kısa bir bakış

A Brief Overview of Unidroit Principles of International Commercial Contracts (PICC) 2010

The Principles of International Commercial Contracts ("PICC" or the "Principles") of 2010 is a document prepared by the UNIDROIT that intends to assist in harmonization of international law of commercial contracts. Abdülkadir Güzeloğlu & Tarık Kurban UNIDROIT (Institut International pour l'Unification du Droit Privé) is an international organization that aims to harmonize of private international law. Its projects include,… Continue reading A Brief Overview of Unidroit Principles of International Commercial Contracts (PICC) 2010