Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Şirketlerin Birleşmesi, Bölünmesi ve Tür Değiştirmesi Süreçleri

Ticaret şirketlerinin zamanın getirdiği değişikliklere dayanabilmeleri, rekabet ortamına ayak uydurabilmeleri veya mali yapısının güçlendirilmesi amacıyla yapısal değişikliklere girmeleri gerekebilmektedir. Bu çerçevede ticaret şirketlerinde yapısal değişiklikler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) uyarınca şirketlerin birleşmeleri, bölünmeleri veya tür değiştirmeleri vasıtasıyla gerçekleşebilmektedir. I. Birleşme TTK uyarınca birleşme, bir şirketin diğerini devralması veya teknik terimle “devralma şeklinde birleşme”… Continue reading Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Şirketlerin Birleşmesi, Bölünmesi ve Tür Değiştirmesi Süreçleri

Advertisements

Uluslararası Uyuşmazlıkların Teknik Bilirkişi Aracılığı ile Çözümlenmesi

Uluslararası özel hukuk sözleşmelerinin artan karmaşıklığı karşısında aralarında doğacak uyuşmazlığı hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak isteyen taraflar, daha basit usul kurallarına dayalı uyuşmazlık çözüm yöntemlerine başvurmaktadır. Özellikle teknik alanda yaşanan uyuşmazlıklar söz konusu olduğu hallerde uyuşmazlığı çözmeye yetkili kurumun da durumu bilirkişi raporları ile sabitleyerek çözecek olması nedeni ile  taraflar doğrudan bilirkişiye başvurarak onun vereceği… Continue reading Uluslararası Uyuşmazlıkların Teknik Bilirkişi Aracılığı ile Çözümlenmesi

Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Ticari İşletmelerin Devredilmesi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ("TTK") 11.maddesinin 3.fıkrası devir sözleşmesiyle ticari işletmeyi bir bütün halinde konu alan diğer sözleşmelerin yazılı olarak yapılacağını belirtmekte ve bunun ticaret siciline tescil ve ilan edileceğini düzenlemektedir. TTK ilgili maddesi uyarınca ticari bir işletmenin devri üç farklı aşamayı ihtiva etmektedir: » Devir sözleşmesinin yapılması » Ticaret siciline tescilin gerçekleştirilmesi »… Continue reading Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Ticari İşletmelerin Devredilmesi

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Resmî Gazetede Yayımlandı.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) tarafından belirlenmiş kuralların uygulanmasında meydana gelen tereddütleri gidermek amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından hazırlanan tebliğler 12.03.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ Tarafından Belirlenen Esaslar Tebliğ, veri sorumlusuna başvuru yapacak kişiyi “kişisel verisi işlenen gerçek kişi” olarak tanımlamaktadır. Tebliğ,… Continue reading Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Resmî Gazetede Yayımlandı.

Milletlerarası Tahkim Kanunu Çerçevesinde Hakem Kararına Karşı İptal Davası

Kanun yolu, tarafların yanlış olduklarını düşündükleri kararları tekrar incelenip düzeltilmesini sağlamak ve böylelikle adaletin tecellisini güvence altına almak için taraflara tanınmış hukuki imkandır. Hakem kararlarına karşı başvurulması öngörülen hukuki yolların kötüye kullanılması suretiyle yargılama süresini uzatmanın da önüne geçilmek istenmektedir. Bu amaçla tahkime önem veren yasa koyucular tahkim yargılaması sonucunda verilen hakem kararının temyiz yolu… Continue reading Milletlerarası Tahkim Kanunu Çerçevesinde Hakem Kararına Karşı İptal Davası

Limited Şirket Ortaklarının Sahip Olduğu Haklar

Limited şirketler hukukunda ortakların hakları niteliği itibari ile malvarlığı hakları ve katılma hakları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Malvarlığı hakları, ortakların sahip oldukları pay neticesinde şirketin malvarlığı üzerinde sahip olunan hakkı ifade etmekte iken katılma hakları ortakların sahip oldukları pay dolayısıyla haiz oldukları ve şirketin yönetim ve işleyişinde söz hakkı sahibi olmalarını sağlayan hakları ifade etmektedir.… Continue reading Limited Şirket Ortaklarının Sahip Olduğu Haklar

Limited Şirketlerde Sermaye Paylarının Devri

Esas sermaye payının geçişi devir, miras, eşler arasındaki mal rejimi ile ve icra yolları ile gerçekleşebilmektedir. Esas sermaye payının devrinin geçerliliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca sözleşme ile yapılmış olması şartına bağlanmaktadır. Pay Devir Sözleşmesi Limited şirketlerde payların devredilmesi sözleşmesi ve devir borcunu doğuran işlemlerin geçerliliği TTK'nın 595.maddesi ile yazılı olarak yapılması ve… Continue reading Limited Şirketlerde Sermaye Paylarının Devri

ISTAC ve ICC Kuralları Uyarınca Seri Tahkim Usulü

Seri tahkim, uyuşmazlıkların daha az masraflı ve daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması amacıyla uygulanmaktadır. ISTAC ve ICC Tahkim Kuralları Uyarınca Seri Tahkim Dava konusunun belli bir miktarın altında kalan uyuşmazlıkların çözümünde uygulanan seri tahkim usulü, daha az prosedürel yüke tabii olduğu için taraflarca son yıllarda oldukça sık tercih edilmektedir. Bu çerçevede taraflar beklenen adil… Continue reading ISTAC ve ICC Kuralları Uyarınca Seri Tahkim Usulü

Anonim Şirketlerde İmtiyaz Türleri

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TCK") 478.maddesi imtiyazı kâr payı, tasfiye payı, rüçhan ve oy kullanma gibi haklarda, paya tanınan üstün bir hak veya kanunda öngörülmemiş yeni bir pay sahipliği hakkı olarak tanımlamaktadır. 1. Kar Payında İmtiyaz Şirkette belirli payların diğer paylara oranla daha fazla kâr payı alabilmesi imtiyazı, esas sözleşmede buna ilişkin maddenin varlığına… Continue reading Anonim Şirketlerde İmtiyaz Türleri

Milletlerarası Ticari Tahkimde Uzman Tanık ve Uzman Bilirkişi Kurumları

Tarafların iddialarını ispatlayabilmeleri için onlara verilen hukuki imkanlar adli yargılama hakkının ve bu doğrultuda tarafların adaletin gerçekten tecelli ettiği kanısıyla tatmin olmalarının teminatı olmaktadır. Uluslararası ticari tahkim yargılamalarında karmaşık problemlerin ortaya çıkarmış olduğu hukuki meselelerin hakem veya hakem kurulunca daha etkin şekilde anlaşılabilmesi ve bu doğrultuda tarafların iddialarını ispatlayabilmelerini güvence altına alınması amacıyla birçok tahkim… Continue reading Milletlerarası Ticari Tahkimde Uzman Tanık ve Uzman Bilirkişi Kurumları