Sigorta Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemi: Sigorta Tahkimi

Sigorta Tahkim Sistemine üye olan sigorta kuruluşları ile doğan uyuşmazlıklar ile sisteme üye olmasalar dahi zorunlu sigorta poliçelerinden doğan uyuşmazlıklar Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde çözülebilmektedir. Her geçen gün artan dosya yükü nedeniyle yargılama hızının gün geçtikçe yavaşlaması, dosyaların bilirkişilere atanması neticesinde bu sürelerin daha da uzaması ve üstüne eklenen masraflar yüzünden hak sahipleri haklarına tam… Continue reading Sigorta Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemi: Sigorta Tahkimi

Advertisements

Türk Hukukunda Kişisel Verilerin Korunmasına Kısa Bir Bakış

Üretim ve ekonomik büyümenin yeni yakıtı olarak gösterilen "veri", ilerleyen teknoloji sayesinde artık kolaylıkla yığınlar halinde depolanmakta, aktarılmakta ve işlenebilmektedir. Çeşitli amaçlarla bu veriler üzerine bu faaliyetleri gerçekleştirenler karşısında bireylerin kendilerine ilişkin bilgilerinin korunmasını istemeleri kanun koyucuyu bu yönde çalışmalar yapmaya itmiştir. 2010 değişikliği ile Anayasamıza dahil olan kişisel verilerin korunması, 7 Nisan 2016 tarihinde… Continue reading Türk Hukukunda Kişisel Verilerin Korunmasına Kısa Bir Bakış

Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizi Davalarında Harç: Nispi mi, Maktu mu?

Hakem kararlarının tenfiz edilmesi davalarında mahkeme, ilgili kararın esasına girmemekte, sadece tenfiz şartlarının gerçekleşip gerçeklemediğine yönelik inceleme gerçekleştirmektedir. Buna göre, yabancı hakem kararlarının tenfizi incelemesinde işin esasına yönelik inceleme yapılmadığından dolayı harcın maktu şekilde alınması gerekmektedir. Yabancı hakem kararlarının Türk mercileri nezdinde icra edilebilirlik niteliğini kazanabilmesi için, Türk Mahkemeleri tarafından tenfiz edilmesi gerekmektedir. Bunun için… Continue reading Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizi Davalarında Harç: Nispi mi, Maktu mu?

Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti ve Şartları

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırıdır. Ancak "Grup Muafiyeti" şartlarının sağlanması ile tarafların… Continue reading Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti ve Şartları

Türk Medeni Kanunu’nda Anlaşmalı Boşanma ve Şartları

Türk Medeni Kanunu eşlere, mahkeme nezdinde çekişmeli usulde boşanma davası açma hakkının tanıdığı gibi eşlerin birbirleri ile anlaşma yaparak boşanmaları imkanını da tanımaktadır. Anlaşmalı boşanma kurumunu seçen taraflar daha az masraf yaparak ve daha kısa sürede istedikleri sonuca ulaşabildikleri gibi boşanma davası sırasında ortaya çıkan ve tarafları yıpratan birtakım olumsuzluklardan da uzak kalmış olmaktadırlar. Anlaşmalı… Continue reading Türk Medeni Kanunu’nda Anlaşmalı Boşanma ve Şartları

Milletlerarası Akit Taraflarının Sözleşme Öncesi Yükümlülükleri

Milletlerarası ticari sözleşmeler ihtiva ettikleri yoğun risk elementleri nedeniyle tarafların süreci ihtiyatlı şekilde yönetmelerini gerektiren bir sahadır. Bu nedenle milletlerarası anlaşmalar ve iç hukuk düzenlemeleri tarafından milletlerarası akit tarafları, sözleşme henüz inşa aşamasında iken iyi niyet ve dürüstlük kuralları çerçevesinde birtakım sorumluluklara riayet etmekle yükümlü tutulmaktadırlar. Sözleşme öncesi yükümlülükler, hedeflenen sözleşme kurulsa da kurulmasa da… Continue reading Milletlerarası Akit Taraflarının Sözleşme Öncesi Yükümlülükleri

A Concise Glance Over Divorce Procedure in Turkey

Under the Turkish Civil Code (Law No: 4751) (“TCC”) the termination of marriage with the divorce can only be done within the context of justified divorce grounds set out in the Civil Code. TCC regulates two different divorce procedures; Contested and Uncontested divorce procedures. Even though both of the procedures require a lawsuit in front… Continue reading A Concise Glance Over Divorce Procedure in Turkey

Türk Organize Sanayi Bölge Pratiğinde Yeni Bir Atılım: Silah Organize Sanayi Bölgesi

Türkiye'nin ilk Silah Organize Sanayi Bölgesi, silah ve mühimmat sanayi üretiminde önemli bir yere sahip olan Kırıkkale'de 500 dönümlük arsa üzerine kuruluyor. Bu süreç dahilinde 5462 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu çerçevesinde arsa tahsis süreci başladı. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'na (MKEK) ait arsa üzerine kurulacak olan Silah OSB'sinin alt yapı sistemleri için 20 milyon Türk… Continue reading Türk Organize Sanayi Bölge Pratiğinde Yeni Bir Atılım: Silah Organize Sanayi Bölgesi

Türkiye’de Futbol Uyuşmazlıklarının TFF Hukuk Kurullarında Çözülmesi: İlk Derece Hukuk Kurulları

5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde TFF'nin hukuk kurulları İlk Derece Hukuk kuralları ve Üst Hukuk Kurulu olarak ikiye ayrılmaktadır. 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun'un 5.maddesi tarafından ilk derece hukuk kurulları tarafından verilmiş olan kararlara karşı herhangi bir yargılama makamına başvurulması kesin surette yasaklanmaktadır. Bu… Continue reading Türkiye’de Futbol Uyuşmazlıklarının TFF Hukuk Kurullarında Çözülmesi: İlk Derece Hukuk Kurulları

Futbol Harici Spor Dallarında Disiplin ve Ceza Prosedürü: Federasyon Kurulları ve SGM Kurulları

Abdülkadir Güzeloğlu & Tarık Kurban Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Disiplin İşlemleri başlıklı 18.maddesi, spor federasyonlarının faaliyet alanlarına giren hususlara ilişkin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlar ile ilgili disiplin ve ceza işlemlerinin federasyonların bünyesinde yer alan "disiplin kurulu" veya "ceza kurulu" tarafından yürütülmesi gerektiğini düzenlemektedir. Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları… Continue reading Futbol Harici Spor Dallarında Disiplin ve Ceza Prosedürü: Federasyon Kurulları ve SGM Kurulları